Tràmits i autoritzacions:

 • Renúncia

  Les normes d’organització i funcionament especifiquen que:

  1.2.1 L’alumne oficial pot presentar al director o directora de l’escola la renúncia a la matrícula en un idioma, en un termini que finalitza:

  • el 31 d’octubre de 2018, per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre
  • el 30 de novembre de 2018, per als cursos extensius,
  • l’1 de març de 2019 per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre.

  Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs computa a l’efecte de repetició i l’alumne ha de tenir, a tots els efectes, la consideració de “no presentat ” en la qualificació final.

  L’alumne només pot fer una d’aquestes renúncies per curs.

  1.2.2 Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

  El curs a què s’ha renunciat computa a l’efecte de repetició. Les renúncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’expedient acadèmic de l’alumne.

  Les renúncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’expedient acadèmic de l’alumne.

  Important

  • Cal tenir en compte que cap alumne no pot renunciar dues vegades al mateix curs.
  • Els motius de la renúncia han de ser posteriors al moment de la matrícula.
  • L’import de la matrícula no serà retornat sota cap concepte en cas d’adherir-se al dret a renúncia.

  No es concedirà la renúncia:

  • Si s’està gaudint de la convocatòria addicional.
  • Si la qualificació del curs anterior és un “No Presentat” o “No qualificat.”

  La renúncia a la matrícula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs en què es realitza. També impedeix presentar-se als exàmens finals d’aquell any. El curs al qual s’hagi renunciat no compta a efectes acadèmics. La resolució de la sol·licitud (si s’atorga o no la renúncia) es notificarà per escrit a l’interessat. No s’acceptarà cap sol·licitud fora d’aquest termini.

  S’ha de presentar el model de sol·licitud corresponent a consergeria o al web www.eoimaresme.cat (apartat secretaria/models impresos).

 • Baixa oficial

 • Convocatòria addicional

  En casos excepcionals, que ha de valorar la direcció de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció pot autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti, quan aquest ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.

  En els cursos flexibilitzats, l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial un màxim de dos cursos A i de dos cursos B. En casos excepcionals, que ha de valorar la direcció de l’escola, pot autoritzar la repetició o permanència d’un únic curs A o B més en règim oficial flexibilitzat per nivell (bàsic, intermedi o avançat).

  El procediment a seguir per demanar la convocatòria addicional és el següent:

  • Presentació de la corresponent sol·licitud dins el termini establert :
   • per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre: els 28 i 29 de gener de 2019. Resolució: el 31 de gener de 2019
   • per als cursos extensius i per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre: del dia 1 al 5 de juliol de 2019. Resolució: del 08 al 12 de juliol de 2019

  La valoració per part de la directora tindrà en compte els següents aspectes:

  • Circumstàncies al·legades documentalment  per part del  sol·licitant.
  • Informe del/de la professor/a
  • Procés d’aprenentatge dels dos darrers cursos.

  La concessió d’aquesta convocatòria addicional està condicionada a la disponibilitat de places.

 • Trasllat d'EOI

  Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”.

  El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza:

  • el 30 de novembre, per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre
  • l’1 de març, per als cursos extensius
  • el 29 de març, per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre

  La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. Caldrà presentar el full de pagament de la matrícula efectuada al centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

  1.3.1. Trasllat de l’alumne durant el curs acadèmic (canvi de modalitat entre cursos extensius i flexibilitzats)

  Es preveu que hi pugui haver un canvi de modalitat entre cursos extensius i flexibilitzats durant el primer i el segon quadrimestre.

  •   Primer quadrimestre

  Els alumnes de cursos flexibilitzats dels nivells 1r A, 2n A i 3r A, matriculats al primer quadrimestre del curs 2017-2018 que vulguin traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat (1r, 2n i 3r) poden sol·licitar el trasllat de matrícula a un altre centre fins al 30 de novembre.

  Els alumnes de cursos extensius de 1r, 2n i 3r que vulguin traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat (1r A, 2n A i 3r A) poden sol·licitar-ho fins al 30 de novembre.

  • Segon quadrimestre

  Els alumnes de cursos flexibilitzats dels nivells 1r B, 2n B i 3r B matriculats al segon quadrimestre del curs 2017-2018 que vulguin traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat (1r, 2n i 3r) poden sol·licitar-ho fins al 29 de març.

  Els alumnes de cursos extensius dels nivells 1r, 2n i 3r matriculats al curs 2018-2019 que vulguin traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat (1r B, 2n B i 3r B) poden fer-ho fins al 29 de març.

  La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, cal obrir una llista d’espera on els sol·licitants han d’indicar els grups i horaris desitjats.

   

  1.3.2. Trasllat de l’alumne en període no lectiu

  Els alumnes oficials, un cop formalitzada la matrícula al centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els 16 i 17 de juliol. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació s’ha de posar en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 23 de juliol. La documentació que l’alumne ha d’aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació ha de sol·licitar el trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne a l’escola d’origen.

  En aquest període no es pot sol·licitar el trasllat de matrícula del nivell C1 d’alemany, d’anglès o de francès.

  Els alumnes d’altres EOIs signaran en el moment de la matrícula una declaració jurada sobre els punts següents:

  • Que l’alumne no es matricula d’un curs que ja té aprovat en una altra EOI .
  • Que l’alumne no ha exhaurit totes les convocatòries per passar de curs.

  En cas de comprovar-se que  les dades declarades han estat falsejades, l’alumne, quedarà sotmès a les mateixes sancions esmentades al punt que es refereix a “Incompatibilitat de matrícula”.

  La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen conjuntament amb la documentació següent: original i fotocòpia del DNI, 1 fotografia.

   

 • Sol.licitud general

 • Sol.licitud devolució taxes

  Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de cursos flexibilitzats del primer quadrimestre fins al 5 d’octubre, i fins al 15 de febrer, per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi, del certificat de nivell avançat o del certificat de nivell C1  quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matrícula, per l’import corresponent.
  • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.
  • Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d’un nivell i posteriorment s’incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguen la totalitat de l’import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l’import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.

  Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI; aquesta ha de registrar-ne l’entrada i l’ha de revisar per orientar l’alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es pot presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

  La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

 • Revisió examen certificat B1, B2 o C1

 • Revisió examen 1r, 2n o 4t

 • Permuta

  Es tracta de l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i curs; cal que sigui acceptat lliurement per cadascun dels dos alumnes afectats.

  Es pot fer en qualsevol moment del curs: només cal que els dos alumnes comuniquin per escrit la seva intenció de permutar els seus horaris al Departament d’Alumnat un cop notificats els professors respectius.

  Per proposar-vos permutes, podeu fer servir el suro que duu el rètol “Permutes” (vestíbul de l’escola).

   

 • Full suggeriment

 • Sol.licitud certificat

 • Canvi d'horari oficial

  Únicament es concedirà per causes degudament justificades sempre documentalment, d’acord amb les condicions següents:

  – Podran sol·licitar-ho els alumnes que al·leguin un dels motius següents (per aquest ordre de prioritat):

  • Problemes greus de salut.
  • Incompatibilitat de l’horari assignat amb l’activitat laboral.
  • Incompatibilitat amb altres estudis oficials prioritaris.
  • Altres causes justificades.

  –  Només es podran concedir canvis per cobrir places en aquells horaris que tinguin vacants.

  Qualsevol d’aquests motius haurà de ser sempre justificat documentalment un cop feta la matrícula.

  Els alumnes interessats presentaran al Departament d’Alumnat, a l’atenció de la Direcció, els documents següents:

  • Imprès  sol·licitant el nou horari (document a Consergeria o a www.eoimaresme.cat, apartat secretaria/models impresos)
  • Justificant acreditatiu de les causes al·legades: certificat mèdic, fotocòpia del contracte de treball o de la matrícula en un altre centre d’ensenyament, certificat de l’empresa o del centre d’estudis, entre d’altres.

  Les instàncies es classificaran per idioma i per horari sol·licitat. Durant la segona quinzena d’octubre (per als cursos extensius i per als cursos flexibles del primer quadrimestre) i durant la segona quinzena de febrer (per als cursos flexibles del segon quadrimestre), es procedirà a concedir o denegar els canvis en funció de la disponibilitat de places.

  En cas que, per a un horari determinat, hi hagi més sol·licituds degudament justificades que vacants, es procedirà a fer un sorteig entre els candidats corresponents.

  ATENCIÓ! Els canvis obtinguts mitjançant qualsevol dels dos mecanismes esmentats anteriorment seran definitius per a la resta del curs lectiu.

 • Canvi data examen

 • Autorització recollida certificat