Tràmits i autoritzacions:

 • Renúncia

  3.4.4 Renúncies

  Les normes d’organització i funcionament de cada escola han d’establir el següent:

  Un alumne o alumna oficial pot presentar, al director o directora de l’escola, la
  renúncia a la matrícula en un idioma en un termini que finalitza el 29 d’octubre, per
  als cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre; el 30 de novembre, per
  als extensius, i l’1 de març, per als cursos intensius i flexibilitzats del segon
  quadrimestre.
  Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al
  retorn de l’import de la matrícula. Un cop passat el termini de renúncia establert, si
  un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a
  l’efecte de repetició i té, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/ada” en
  la qualificació final. L’alumne o alumna només pot fer una d’aquestes renúncies per
  curs.
  Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial
  d’idiomes pot sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels
  cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que
  hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola pot concedir la renúncia un cop
  obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.
  El curs a què s’ha renunciat computa a l’efecte de repetició. Les renúncies
  esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’expedient acadèmic
  de l’alumne o alumna.

   

 • Baixa oficial

 • Convocatòria addicional

  3.4.3 Permanència en els estudis
  -En cadascun dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2,
  l’alumne o alumna té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial,
  modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels
  cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
  -L’alumne o alumna que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del
  nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas de l’anglès), i no el supera,
  no pot cursar-lo una altra vegada.
  -Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o
  del nivell avançat C2 (només en el cas de l’anglès), l’alumne o alumna ho ha de
  demanar al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies
  al·legades per l’alumne o alumna en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit al
  llarg dels dos cursos realitzats.
  -L’alumne o alumna que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon
  curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.
  -En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre
  que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot
  autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a
  l’alumne o alumna que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de
  permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot
  concedir una única convocatòria addicional per nivell.

  Presentació de la sol·licitud de convocatòria addicional:

  • els dies 4 i 5 de juliol de 2022. Resolució: el 7 de juliol de 2022
 • Matrícula d'actualització

  3.4.6 Flexibilització de l’itinerari educatiu: matrícula d’actualització en cursos
  inferiors
  Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles
  oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar
  matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que
  hagin transcorregut dos cursos des la darrera matrícula.
  La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada
  finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si hi ha vacants en el curs i l’idioma
  sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i
  s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne o alumna vol.
  Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La
  qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna és de “no
  qualificat/ada”.
  En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en
  aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat
  obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on
  estiguin matriculats.
  Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic
  corresponent, sense penalització per repetició.
  Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als
  ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

  Presentació sol·licitud: de l’1 al 20 de setembre

  Matrícula:  (pendent confirmació)

 • Trasllat d'EOI

  3.4.2 Trasllat de matrícula

  Trasllat de l’alumne o alumna durant el curs acadèmic
  Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne o alumna demana poder
  continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”. El
  termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza el 29 d’abril, per als cursos
  extensius; el 30 de novembre, per als cursos intensius i flexibilitzats del primer
  quadrimestre, i el 31 de març, per als cursos intensius i flexibilitzats del segon
  quadrimestre.

  Trasllat de l’alumne o alumna en període no lectiu

  Els alumnes oficials, un cop formalitzada la matrícula al centre d’origen, poden sol·licitar
  un trasllat de matrícula a una altra escola el 12 i 13 de juliol. La sol·licitud de matrícula
  es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de
  places. L’escola de destinació s’ha de posar en contacte amb els alumnes a través dels
  mitjans que estableixi per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas
  d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol. En el
  moment de demanar el trasllat, l’alumne o alumna ha d’aportar el full de pagament de la
  matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació ha de sol·licitar el
  trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna a l’escola d’origen.

   

   

 • Sol.licitud general

 • Devolució taxes o preus públics

  Les taxes o els preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els
  supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  -Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de
  cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre fins al 4 d’octubre, i fins al 14
  de febrer, per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

  -Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell
  intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat
  C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es
  produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

  -Pagaments duplicats o per un import superior.

  -No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne o alumna té dret
  en el moment de la matricula, per l’import corresponent.

  -No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne o alumna. No es
  consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de
  domicili o similars.

  -En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne o alumna pot sol·licitar
  el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

  -Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d’un nivell i
  posteriorment s’incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguen la totalitat de
  l’import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l’import de la
  darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.

  Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el
  model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les
  escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que s’ha de
  presentar preferentment a la secretaria de l’EOI; aquesta n’ha de registrar l’entrada i
  l’ha de revisar per orientar l’alumne o alumna respecte de la correcció de la sol·licitud i
  la documentació aportada. També es pot presentar en altres registres de
  l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.
  La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la
  matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de
  l’alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça.

 • Revisió examen certificat B1, B2 o C1

 • Revisió examen A1, A2 o B2.1

 • Permuta

  Es tracta de l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i nivell; cal que sigui acceptat lliurement per cadascun dels dos alumnes afectats.

  Només cal que els dos alumnes comuniquin per escrit la seva intenció de permutar els seus horaris al Departament d’alumnat un cop notificats els professors respectius. El termini per a aquest tràmit finalitza el: 29 d’octubre de 2021.

  Per sol·licitar una permuta, podeu fer servir el suro que duu el rètol “Permutes” (vestíbul de l’escola).

   

 • Full suggeriment

 • Sol.licitud certificat

 • Canvi de nivell del nou alumnat

  En casos justificats, el nou alumnat pot sol·licitar un canvi de nivell fins al 29 d’octubre. La cap d’estudis n’ha d’estudiar la sol·licitud i, si la resposta és afirmativa i el canvi és possible, l’ha de formalitzar abans del 5 novembre.

 • Canvi d'horari oficial

   

  Un cop formalitzada la matrícula, únicament es concedirà per causes degudament justificades sempre documentalment, per aquest ordre de prioritat:

  • Problemes greus de salut.
  • Incompatibilitat de l’horari assignat amb l’activitat laboral.
  • Incompatibilitat amb altres estudis oficials prioritaris.
  • Altres causes justificades.

  Els alumnes interessats presentaran al departament d’alumnat, a l’atenció de la direcció, els documents següents:

  • Imprès  sol·licitant el nou horari (document a consergeria i al web www.eoimaresme.cat, apartat tràmits-tràmits administratius)
  • Justificant acreditatiu de les causes al·legades: certificat mèdic, fotocòpia del contracte de treball o de la matrícula en un altre centre d’ensenyament, certificat de l’empresa o del centre d’estudis, entre d’altres.

  Només es podran concedir canvis per cobrir places en aquells horaris que tinguin vacants.

  Les sol·licituds es classificaran per idioma i per horari sol·licitat.  Es procedirà a concedir o denegar els canvis en funció de la disponibilitat de places.

  En cas que, per a un horari determinat, hi hagi més sol·licituds degudament justificades que vacants, es procedirà a fer un sorteig entre els candidats corresponents.

  Els canvis obtinguts mitjançant qualsevol dels dos mecanismes esmentats anteriorment seran definitius per a la resta del curs lectiu.

  Presentació de la sol·licitud: fins al 29 d’octubre.

   

 • Canvi data examen

 • Autorització recollida certificat

 • Canvi de dades personals