Tràmits i autoritzacions:

 • Renúncia

  3.4.4 Renúncies
  Les normes d’organització i funcionament de cada escola han d’establir el següent:
  Un alumne o alumna oficial pot presentar, al director o directora de l’escola, la renúncia a la matrícula en un idioma en un termini que finalitza el darrer dia hàbil de novembre, per als extensius (30 de novembre).

  Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i té, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/ada” en la qualificació final. L’alumne o alumna només pot fer una d’aquestes renúncies per curs. 

  Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos  acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts  els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

 • Baixa oficial

 • Convocatòria addicional

   

  Permanència en els estudis

  En cadascun dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1,  l’alumne o alumna té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. L’alumne o alumna que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2, i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada.

  Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2, l’alumne o alumna ho ha de demanar al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne o alumna en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit al llarg dels dos cursos realitzats.

  L’alumne o alumna que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.
  En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot
  autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne o alumna que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.

  En els cursos flexibilitzats, l’alumne o alumna té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial un màxim de 8 cursos per al nivell bàsic, 4 cursos per al nivell intermedi B1 i 8 cursos per al nivell intermedi B2. En cap cas, l’alumne o alumna no pot cursar un mateix curs per quarta vegada.
  En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot
  autoritzar la repetició o permanència d’un únic curs A o B més en règim oficial flexibilitzat per nivell (bàsic, intermedi B1 o intermedi B2).

  Presentació de la sol·licitud de convocatòria addicional:

  • 4 i 5 de juliol de 2023.

  Resolució:

  •  7 de juliol de 2023

   

 • Matrícula d'actualització

  Matrícula d’actualització en cursos inferiors

  Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles
  oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar
  matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que
  hagin transcorregut dos cursos des la darrera matrícula.
  La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada
  finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si hi ha vacants en el curs i l’idioma
  sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i
  s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne o alumna vol.
  Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La
  qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna és de “no
  qualificat/ada”.
  En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en
  aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat
  obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on
  estiguin matriculats.
  Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic
  corresponent, sense penalització per repetició.
  Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als
  ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

  Presentació sol·licitud: de l’1 al 21 de setembre de 2022

  Matrícula presencial: 27 i 28 de setembre de 2022 de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 18.00 hores.

 • Trasllat d'EOI

  Trasllat de l’alumne o alumna durant el curs acadèmic
  Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne o alumna demana poder
  continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”. El
  termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza el darrer dia hàbil del mes d’abril, per
  als cursos extensius; el darrer dia hàbil de novembre, per als cursos intensius i
  flexibilitzats del primer quadrimestre, i el darrer dia hàbil de març, per als cursos
  intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

  Trasllat de l’alumne o alumna durant el curs acadèmic (canvi de modalitat entre cursos
  extensius i flexibilitzats)
  Es preveu que hi pugui haver un canvi de modalitat entre cursos extensius i flexibilitzats
  al primer i al segon quadrimestre.
  Primer quadrimestre.

  L’alumnat de cursos flexibilitzats, matriculat al primer quadrimestre del curs 2022-2023
  que vulgui traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat, pot sol·licitar el trasllat de
  matrícula a un altre centre fins al darrer dia hàbil de novembre.
  L’alumnat de cursos extensius que vulgui traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat,
  pot sol·licitar-ho fins al darrer dia hàbil de novembre.
  Segon quadrimestre
  L’alumnat de cursos flexibilitzats matriculats al segon quadrimestre del curs 2022-2023
  que vulgui traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat, pot sol·licitar-ho fins al 31 de
  març.
  L’alumnat de cursos extensius matriculat al curs 2022-2023 que vulgui traslladar la
  matrícula a un curs flexibilitzat, pot fer-ho fins al darrer dia hàbil de març.
  La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model
  “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i queda condicionada a la disponibilitat de places del
  centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula
  efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de
  destinació ho ha de comunicar a la persona sol·licitant. L’EOI de destinació ha de
  tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne o alumna.
  En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, cal obrir una llista d’espera, en
  què les persones sol·licitants han d’indicar els grups i horaris desitjats.

  Trasllat de l’alumne o alumna en període no lectiu

  L’alumnat oficial, un cop formalitzada la matrícula al centre d’origen, pot sol·licitar un
  trasllat de matrícula a una altra escola l’11 i 12 de juliol. La sol·licitud de matrícula es fa
  presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de
  places. L’escola de destinació s’ha de posar en contacte amb l’alumnat a través dels
  mitjans que estableixi per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas
  d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 18 de juliol. En el
  moment de demanar el trasllat, l’alumne o alumna ha d’aportar el full de pagament de la
  matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació ha de sol·licitar el
  trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna a l’escola d’origen.

 • Sol·licitud general

 • Devolució taxes o preus públics

  Nou!

  Tràmit electrònic per sol·licitar la devolució de les taxes i els preus públics gestionats pel Departament d’Educació.

  Els alumnes que desitgin sol·licitar la devolució, hauran d’accedir a https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts

  des d’on podran omplir el formulari de sol·licitud i enviar-lo directament al Servei de Gestió Pressupostària per a la seva tramitació.

  Les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst (fins al 3 d’octubre), seran desestimades  si no van acompanyades del corresponent full de renúncia signat per l’alumne i registrat (amb data i segell) per l’EOI.

  Les persones que no disposen dels mitjans o dels coneixements necessaris per fer el tràmit en línia, poden fer-lo a través de les Oficines de Registre dels serveis centrals d’Educació i dels serveis territorials, utilitzant el servei de “tramitació atesa”. Aquest servei ofereix assistència per poder dur a terme el tràmit sense dificultats.

   No obstant això, la modalitat presencial continuarà activa, mitjançant formularis descarregables des de la web del Departament. En aquest cas, l’EOI tramitarà en paper les sol·licituds al registre de serveis centrals del Departament.

   

 • Revisió examen certificat B1, B2 o C1

 • Revisió examen A1, A2 o B2.1

 • Permuta

  Es tracta de l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i nivell; cal que sigui acceptat lliurement per cadascun dels dos alumnes afectats.

  Només cal que els dos alumnes comuniquin per escrit la seva intenció de permutar els seus horaris al Departament d’alumnat un cop notificats els professors respectius. El termini per a aquest tràmit finalitza el: 31 d’octubre de 2022.

  Per sol·licitar una permuta, podeu fer servir el suro que duu el rètol “Permutes” (vestíbul de l’escola).

   

 • Full suggeriment

 • Sol.licitud certificat

 • Canvi de nivell del nou alumnat

  En casos justificats, el nou alumnat pot sol·licitar un canvi de nivell fins al 29 d’octubre de 2022. La cap d’estudis n’ha d’estudiar la sol·licitud i, si la resposta és afirmativa i el canvi és possible, l’ha de formalitzar abans del 5 novembre.

   

   

 • Canvi d'horari oficial

   

  Un cop formalitzada la matrícula, únicament es concedirà per causes degudament justificades sempre documentalment, per aquest ordre de prioritat:

  • Problemes greus de salut.
  • Incompatibilitat de l’horari assignat amb l’activitat laboral.
  • Incompatibilitat amb altres estudis oficials prioritaris.
  • Altres causes justificades.

  Els alumnes interessats presentaran al departament d’alumnat, a l’atenció de la direcció, els documents següents:

  • Imprès  sol·licitant el nou horari (document a consergeria i al web www.eoimaresme.cat, apartat tràmits-tràmits administratius)
  • Justificant acreditatiu de les causes al·legades: certificat mèdic, fotocòpia del contracte de treball o de la matrícula en un altre centre d’ensenyament, certificat de l’empresa o del centre d’estudis, entre d’altres.

  Només es podran concedir canvis per cobrir places en aquells horaris que tinguin vacants.

  Les sol·licituds es classificaran per idioma i per horari sol·licitat.  Es procedirà a concedir o denegar els canvis en funció de la disponibilitat de places.

  En cas que, per a un horari determinat, hi hagi més sol·licituds degudament justificades que vacants, es procedirà a fer un sorteig entre els candidats corresponents.

  Els canvis obtinguts mitjançant qualsevol dels dos mecanismes esmentats anteriorment seran definitius per a la resta del curs lectiu.

  Presentació de la sol·licitud: fins al 31 d’octubre de 2022

   

 • Canvi data examen

 • Autorització recollida certificat

 • Canvi de dades personals