• Organigrama de l'EOI

 • Horari general

   

  Horari d’atenció al públic

  L’horari de setembre a juny :

  dilluns a dijous de 09.30 a 13.30 i 15.30 a 19.30 hores

  divendres de 09.30 a 13.30 hores

  L’horari de juliol:

  dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores

   

   

   

 • Calendari escolar

 • Horari lectiu

  Els cursos s’imparteixen en aquestes dues franges horàries: dilluns a dijous de 16.00 a 18.15 hores i de 18.30 a 20.45 hores

   

 • EOI del Maresme – Missió, visió i valors

 • Escoles Oficials d'Idiomes

 • Pla de qualitat

  PLA DE QUALITAT

  L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiM) del Departament d’Ensenyament des del curs 2013/2014.

  POLÍTICA DE QUALITAT DE L’EOI DEL MARESME

  L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme considera la qualitat un factor essencial per aconseguir l’excel·lència i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza. Així mateix considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per asegurar-ne l’adequació. Per aquesta raó, la nostra escola forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua. En conseqüència, i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la Política de Qualitat liderada per l’equip directiu de l’escola és:

  • Contribuir a la millora dels objectius estràtegics per a l’ensenyament reglat marcats pel Departament d’Ensenyament: millorar els resultats acadèmics, millorar la cohesió social i millorar la confiança dels grups d’interès.
  • Satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès.
  • La millora contínua de les activitats i serveis que desenvolupa i presta.
  • Complir els requisits legals i reglamentaris.

  L’EOI del Maresme té un projecte global i integrador, amb uns objectius comuns de manera que tothom tingui l’oportunitat de responsabilitzar-se d’iniciatives i de tasques diverses que contribueixin a la millora continuada del funcionament del centre.

   

 • Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

 • Projecte Educatiu de Centre (PEC)

   

  PEC

 • Consell escolar

  Funcions del Consell Escolar:
   

  El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

  El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

  El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.​
  Membres del Consell Escolar de l’EOI del Maresme d’acord amb els resultats de les darreres eleccions (desembre 2021)
  Leslie Pericot MohrPresidenta
  Judit Garrido BaldéSecretària
  Josepa Sopeña FeuCap d'estudis
  Montse AlbetsRepresentant Ajuntament
  Clara Espelt CollRepresentant sector professorat
  Ana Fernández YebenesRepresentant sector professorat
  Joachim SiemersRepresentant sector professorat
  Noemí Tormo LigeroRepresentant sector professorat
  Anna Vila JuliàRepresentant sector alumnat
  Cristina García CarriónRepresentant sector alumnat
  Maite PíoRepresentant sector PAS
 • Acords Consell Escolar

 • Projecte lingüístic

  Veure Projecte Educatiu de Centre (PEC)