• Pla d'obertura

 • Organigrama de l'EOI

 • Horari general

   

  Horari d’atenció al públic

  L’horari de setembre a juny :

  dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 i 16.30 a 19.30 hores

  divendres de 10.00 a 13.00 hores

  L’horari de juliol:

  dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores

   

   

   

 • Calendari escolar

 • Horari lectiu

   

  Pendent actualització

 • EOI del Maresme – Missió, visió i valors

 • Escoles Oficials d'Idiomes

 • Pla de qualitat

  PLA DE QUALITAT

  L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiM) del Departament d’Ensenyament des del curs 2013/2014.

  POLÍTICA DE QUALITAT DE L’EOI DEL MARESME

  L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme considera la qualitat un factor essencial per aconseguir l’excel·lència i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza. Així mateix considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per asegurar-ne l’adequació. Per aquesta raó, la nostra escola forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua. En conseqüència, i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la Política de Qualitat liderada per l’equip directiu de l’escola és:

  • Contribuir a la millora dels objectius estràtegics per a l’ensenyament reglat marcats pel Departament d’Ensenyament: millorar els resultats acadèmics, millorar la cohesió social i millorar la confiança dels grups d’interès.
  • Satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès.
  • La millora contínua de les activitats i serveis que desenvolupa i presta.
  • Complir els requisits legals i reglamentaris.

  L’EOI del Maresme té un projecte global i integrador, amb uns objectius comuns de manera que tothom tingui l’oportunitat de responsabilitzar-se d’iniciatives i de tasques diverses que contribueixin a la millora continuada del funcionament del centre.

   

 • Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

 • Projecte Educatiu de Centre (PEC)

   

  PEC

 • Consell escolar

  Funcions del Consell Escolar:
   

  El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

  El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

  El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.​
  Membres del Consell Escolar de l’EOI del Maresme d’acord amb els resultats de les darreres eleccions (desembre 2018)
  Leslie PericotPresidenta
  Maria RodríguezSecretària
  Josepa SopeñaCap d'estudis
  Josep TimonedaRepresentant Ajuntament
  Clara EspeltRepresentant sector professorat
  Ana FernándezRepresentant sector professorat
  Judit Garrido Representant sector professorat
  Joachim SiemersRepresentant sector professorat
  Noemí TormoRepresentant sector professorat
  Andreu CatalàRepresentant sector alumnat
  Carlos CorbachoRepresentant sector alumnat
  M. Carmen JiménezRepresentant sector alumnat
  Jaume LópezRepresentant sector alumnat
  Anna M. SoriguéRepresentant sector alumnat
  Maite PíoRepresentant sector PAS
  Elisa VizaRepresentant Associació alumnes EOI
 • Acords Consell Escolar

 • Projecte lingüístic

  Veure Projecte Educatiu de Centre (PEC)