• Organigrama de l'EOI

  Organigrama EOI del Maresme

 • Horari general

  Horari d’atenció al públic

   

  De setembre a juny 

  De dilluns a dijous

  Matí: de 10.00 a 13.00 hores – Tarda:de 16.00 a 19.00 hores

   

  Divendres

  de 10.00 a 13.00 hores

   

  Juliol

  De dilluns a divendres – de 10.00 a 13.00 hores

   

   

  Horari de visita de l’equip directiu, caps de departament i coordinacions (amb cita prèvia)

  CàrrecNom i cognoms
  DirectoraLeslie Pericot
  dimarts de 10.00 a 12.00 hores
  Cap d'estudisJosepa Sopeña
  dimarts de 10.00 a 12.00 hores
  SecretàriaMarie Rodríguez
  dilluns de 10.00 a 12.00 hores
  Cap de departament d'alemanyJoachim Siemers
  dilluns de 16.00 a 17.00 hores
  Cap de departament d'anglèsClara Espelt
  divendres de 11.00 a 12.00 hores
  Cap adjunt de departament d’anglèsAna Fernández
  divendres de 11.00 a 12.00 hores
  Cap de departament de francèsMarie Rodríguez
  dijous de 17.15 a 18.15 hores
  Riscos LaboralsClara Espelt
  divendres de 12.00 a 13.00 hores

 • EOI del Maresme – Missió, visió i valors

  EOI DEL MARESME – MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

  MISSIÓ
  A l’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme s’ensenyen tres idiomes: alemany, anglès i francès. A més a més, s’hi imparteixen cursos extensius de llengua anglesa, francesa i alemanya per a professors de primària i secundària (dintre del Pla d’Impuls de les Llengües Estrangeres) i cursos intensius d’ alemany, anglès i francès (incloent un grup de Batxibac) a l’estiu. L’EOI del Maresme també certifica el nivell de competència lingüística mitjançant proves unificades, validades, i relacionades amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència. Així mateix, també participa en projectes innovatius com el Pla experimental de certificació d’EOI i FP Together.
  Els aprenentatges es dirigeixen a persones residents a Catalunya majors de 16 anys. En el cas de llengües no estudiades a l’ESO s’hi pot accedir a partir dels 14 anys.
  L’EOI del Maresme contribueix a la superació de fronteres entre diferents cultures i fomenta la tolerància i la igualtat, alhora que aprenem els uns dels altres. La nostra escola considera les llengües estrangeres i el seu aprenentatge una eina de formació humana i professional.
  Al nostre centre treballem per crear un bon ambient de treball que es reflecteix en la interacció entre els departaments, un alt grau de professionalitat per part de tots els membres de l’escola i un lideratge compartit i cooperatiu. Aquests elements doten el centre d’una identitat pròpia.

  VISIÓ

  La nostra escola vol millorar el seu sistema de gestió mitjançant l’actualització contínua dels documents estratègics de centre que ens serveixi de base per afrontar els nostres reptes futurs alhora que ens ajudi a sistematitzar els nostres objectius i projectes de millora.
  Volem esdevenir una escola que aculli i ajudi el professorat novell i que doni eines i recursos als seus professors perquè puguin desenvolupar-se professionalment i personal.
  Volem ésser reconeguts com a escola de referència pel que fa a l’ensenyament d’idiomes dins de la nostra àrea d’influència, per contribuir també a la competència professional dels nostres alumnes.

  VALORS

   Millora contínua de la gestió del centre, bo i adaptant-nos als canvis tecnològics i a la demanda social.
   Voluntat d’introduir canvis i afrontar-los.
   Professionalitat.

 • Escoles Oficials d'Idiomes

 • Pla de qualitat

  PLA DE QUALITAT

  L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiM) del Departament d’Ensenyament des del curs 2013/2014.

  POLÍTICA DE QUALITAT DE L’EOI DEL MARESME

  L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme considera la qualitat un factor essencial per aconseguir l’excel·lència i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza. Així mateix considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per asegurar-ne l’adequació. Per aquesta raó, la nostra escola forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua. En conseqüència, i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la Política de Qualitat liderada per l’equip directiu de l’escola és:

  • Contribuir a la millora dels objectius estràtegics per a l’ensenyament reglat marcats pel Departament d’Ensenyament: millorar els resultats acadèmics, millorar la cohesió social i millorar la confiança dels grups d’interès.
  • Satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès.
  • La millora contínua de les activitats i serveis que desenvolupa i presta.
  • Complir els requisits legals i reglamentaris.

  L’EOI del Maresme té un projecte global i integrador, amb uns objectius comuns de manera que tothom tingui l’oportunitat de responsabilitzar-se d’iniciatives i de tasques diverses que contribueixin a la millora continuada del funcionament del centre.

   

 • Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

 • Projecte Educatiu de Centre (PEC)

  En revisió

 • Consell escolar

  Funcions del Consell Escolar:
   

  El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

  El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

  El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.​
  Membres del Consell Escolar de l’EOI del Maresme d’acord amb els resultats de les darreres eleccions (desembre 2018)
  Leslie PericotPresidenta
  Maria RodríguezSecretària
  Josepa SopeñaCap d'estudis
  Josep TimonedaRepresentant Ajuntament
  Clara EspeltRepresentant sector professorat
  Ana FernándezRepresentant sector professorat
  Judit Garrido Representant sector professorat
  Joachim SiemersRepresentant sector professorat
  Noemí TormoRepresentant sector professorat
  Andreu CatalàRepresentant sector alumnat
  Carlos CorbachoRepresentant sector alumnat
  M. Carmen JiménezRepresentant sector alumnat
  Jaume LópezRepresentant sector alumnat
  Anna M. SoriguéRepresentant sector alumnat
  Maite PíoRepresentant sector PAS
  Elisa VizaRepresentant Associació alumnes EOI