Funcions del Consell Escolar:

El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.​

Membres del Consell Escolar de l’EOI del Maresme d’acord amb els resultats de les darreres eleccions (desembre 2021)

Leslie Pericot MohrPresidenta
Judit Garrido BaldéSecretària
Josepa Sopeña FeuCap d’estudis
Andrea RodríguezRepresentant Ajuntament
Clara Espelt CollRepresentant sector professorat
Ana Fernández YebenesRepresentant sector professorat
Joachim SiemersRepresentant sector professorat
Noemí Tormo LigeroRepresentant sector professorat
Anna Vila JuliàRepresentant sector alumnat
Cristina García CarriónRepresentant sector alumnat
Antonia Delgado MuñozRepresentant sector alumnat
Olaya Botticella LópezRepresentant sector alumnat
Maite PíoRepresentant sector PAS