El procés de preinscripció a les escoles oficials d’idiomes és diferent segons si es vol accedir als cursos d’actualització i especialització del nivell C1 d’un idioma estranger o si es vol accedir a la resta d’ensenyaments d’idiomes.

En tots els casos, però, cal presentar la sol·licitud de preinscripció per cursar ensenyaments d’idiomes a escoles oficials, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que es cursa actualment.

La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica. Es pot fer un màxim de dues preinscripcions i a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris.

Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l’any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’ESO.

Per accedir a primer curs no s’ha de fer el test de nivell; només s’ha de fer per cursar espanyol per a estrangers i català per a no catalanoparlants.

Per accedir a un curs superior al primer hi ha dues opcions:

  1.  si es tenen coneixements de l’idioma i es disposa d’un dels documents acreditatius previstos no cal fer el test de nivell (consulteu l’apartat de les exempcions del test de nivell) o
  2. fer el test de nivell

Les sol·licituds de preinscripció es numeren correlativament en el moment d’enviar-se i aquest número s’utilitza per a l’assignació de places i per al test de nivell, ordenant les sol·licituds a partir del resultat del sorteig corresponent.

Les EOI que imparteixen ensenyaments d’idiomes de nivell avançat poden reservar places del primer curs d’aquest nivell per a alumnes que hagin superat el nivell intermedi i provinguin d’escoles que només imparteixin els nivells bàsic i intermedi de l’idioma corresponent.

 

Matrícula