• Informació

  Els currículums dels estudis d’anglès, d’alemany i de francès segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

  Aquests estudis s’estructuren en sis cursos d’una durada mínima de 130 hores:

  • primer i segon curs, nivell bàsic A2
  • tercer curs, nivell intermedi B1
  • quart i cinquè curs, nivell intermedi B2
  • curs de nivell avançat C1.

  La finalitat dels ensenyaments d’idiomes és capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

  • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal, i
  • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

  Quan s’assoleixen els objectius finals del segon curs s’obté el certificat del nivell bàsic A2. Els certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i C1 de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

 • Lliurament i expedició

   

  Certificats de Nivell bàsic i intermedi B1

  Els Certificats de Nivell bàsic i intermedi B1  es fan per defecte per a tots els alumnes que han superat el nivell. Es poden recollir a la secretaria de l’escola a partir de passat un mes de la publicació de les notes.

  Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible venir personalment es pot autoritzar una altra persona que ha de presentar un escrit d’autorització i el DNI o passaport de la persona sol·licitant.

  Horari d’atenció : de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00 hores

   

  Sol·licitud títol Nivell intermedi B2 i  Nivell avançat C1

  Els títols de tots els idiomes de Nivell intermedi B2 i  Nivell avançat C1 (anglès) s’han de sol·licitar a la secretaria del centre passat un mes de la publicació de les notes presentant la següent documentació:

  – DNI,NIE o passaport (original i fotocòpia).
  – Carnet de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si escau.

  El títol de Nivell Intermedi B2 i Nivell C1 suposa el pagament d’unes taxes.

   

  Taxes per l’expedició de títols acadèmics i professionals (nivell intermedi B2 i nivell avançat C1)

   

  Terminis

  Per als alumnes oficials i lliures de la convocatòria ordinària de juny: es pot sol·licitar el títol a partir de finals de juliol del mateix any de la convocatòria.

  Per als alumnes lliures de la convocatòria extraordinària d’anglès: es pot sol·licitar el títol transcorregut un mes de la publicació dels resultats.

  Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00 hores

 • Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats