• Informació

  Els currículums dels estudis d’anglès, d’alemany i de francès segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

  Aquests estudis s’estructuren en sis cursos d’una durada mínima de 130 hores:

  • primer i segon curs, nivell bàsic A2
  • tercer curs, nivell intermedi B1
  • quart i cinquè curs, nivell intermedi B2
  • curs de nivell avançat C1.

  La finalitat dels ensenyaments d’idiomes és capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

  • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal, i
  • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

  Quan s’assoleixen els objectius finals del segon curs s’obté el certificat del nivell bàsic A2. Els certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i C1 de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

 • Lliurament i expedició

  Nivells bàsic i intermedi B1

  L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic.
  L’alumnat oficial d’intermedi B1 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.
  Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • Es pot recollir personalment a la secretaria del centre, a partir d’un més de la publicació de les qualificacions definitives presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

  Nivells intermedi B2 i avançat C1

  • L’alumnat oficial d’intermedi B2 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B2.
  • L’alumnat que superi la prova d’avançat C1 obté el certificat corresponent.

  Procediment:
  Els Certificats dels nivells intermedi B2 i avançat i C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

  Per demanar el títol cal sol·licitar PRESENCIALMENT, la carta de pagament del títol corresponent ​a la secretaria de l’Escola Oficial d’Idiomes on us heu examinat (a partir d’un més de la publicació de les qualificacions definitives), on us explicaran com fer l’abonament de les taxes d’expedició. Un cop abonades a l’entitat bancària corresponent caldrà retornar a la secretaria ​de l’EOI el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament. Allà us prepararan el títol provisional i es procedirà a sol·licitar el títol.
  En el moment que l’​EOI rebi el títol, s’avisa per correu ordinari als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)

  Per tramitar el títol caldrà presentar la següent documentació:

  • DNI, NIE o passaport vigent (original i fotocòpia)
  • Carnet de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si s’escau.

  TIPUS DE TAXES

  Podeu consultar els imports de l’expedició de títols aquí.

   

 • Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats