Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns.

Ensenyament

Ensenyament d’idiomes amb una metodologia centrada en l’acció per part d’un professorat expert i especialitzat.

Certificació

Gestió de les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats

Certificacions reconegudes arreu de l’Estat espanyol i úniques oficials.

 • Accés als estudis

  A quina edat puc començar a estudiar a l’EOI?

  L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:

  • per a qualsevol llengua, haver fet els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula).

  • per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera a l’ESO, haver fet els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula).

  Què necessito per accedir als estudis de les EOI?

  Cal tenir l’edat indicada i fer la preinscripció en els períodes següents:

  • per als cursos extensius: finals d’agost/setembre (informació al juliol a totes les escoles oficials d’idiomes i als webs corresponents).

  • per als cursos flexibilitzats: finals d’agost/inici de setembre per als cursos del primer quadrimestre – febrer per als cursos del segon quadrimestre. En quin curs em puc preinscriure?

  • A primer curs, per a alumnes principiants.

  • A segon, tercer, quart o cinquè curs, si es té aprovat el curs anterior en una altra EOI o si s’està en possessió d’un dels títols expedits per un organisme extern reconegut per aquest efecte segons la taula d’exempcions publicada al final del formulari de preinscripció. Si es posa un nivell no acreditat en aquesta taula, no es podrà fer la preinscripció.

  • En tots els altres casos s’ha d’optar per l’opció “test de nivell”: s’assignarà el curs segons el resultat obtingut en el test de nivell.

  He estat alumne fins ara d’un idioma. Ara vull matricular-me d’un idioma nou. Què he de fer?

  Quan es vol començar l’estudi d’un nou idioma s’ha de fer preinscripció com alumne nou.

  Què passa un cop feta la preinscripció?

  • Hi pot haver un sorteig per saber si es pot accedir al test de nivell (no sempre i no per a tots els idiomes; s’ha de consultar el web de les escoles a les quals s’ha optat)

  • Hi ha un sorteig de les places ofertades per determinar l’ordre de matrícula.

  • Si s’escau, s’ha de formalitzar la matrícula. Estar preinscrit no significa estar matriculat. Consulteu atentament el calendari de matrícula de l’escola a la que voleu accedir. Es perd l’opció a matricular-se si s’arriba més tard de l’hora de convocatòria.

  Hi ha alguna modalitat d’ensenyament no presencial?

  Es pot optar per l’aprenentatge de l’anglès a distància de l’IOC (Institut Obert de Catalunya). Algunes EOI ofereixen ensenyament semi-presencial.

 • Idiomes i franges horàries a l’EOI del Maresme

  Cursos anuals presencials amb un mínim de 130 hores

  Cursos de 5 hores setmanals (en sessions de 2 hores i mitja) de finals de setembre a finals de maig:

  • grups dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.15 o de 18.30 a 20.45
  • grups dimarts i dijous. de 16.00 a 18.15 o de 18.30 a 20.45

  Cursos semipresencials 

  Els grups semipresencials tindran els mateixos continguts que els cursos presencials. L’avantatge d’aquests cursos és la flexibilitat a l’hora d’estudiar els continguts, ja que es farà només un dia de classe presencial a l’escola (2h15′) i la resta d’hores (2h15′) es faran de forma telemàtica a través d’un treball d’autoestudi asincrònic però guiat i acompanyat dins l’espai virtual Google Classroom.

   

   

 • Taxes i preus públics

  Consulteu tota la informació en aquest enllaç:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/

 • Certificats

  Essent alumne de l’escola, quina certificació puc obtenir?

  • primer i segon curs, nivell bàsic A2
  • tercer curs, nivell intermedi B1
  • quart i cinquè curs, nivell intermedi B2
  • curs de nivell avançat C1.

  Si no soc alumne, em puc presentar als exàmens?
  Sí. En anglès hi ha dues convocatòries: extraordinària al febrer i ordinària al juny. Pels altres idiomes, solament la convocatòria ordinària al juny. Veure les informacions publicades a Gencat/Ensenyament actualitzades cada curs.
  Les inscripcions es fan:
  • al novembre: per a la convocatòria extraordinària de febrer (només anglès).
  • al febrer: per a la convocatòria ordinària de juny (tots els idiomes).

  Què necessito per presentar-me a un certificat com a aspirant de règim lliure?
  • Acreditar la superació del segon curs de l’ESO o nivell equivalent.
  • Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.
  • No ser alumne oficial del mateix idioma. En cas que es detecti una matrícula lliure d’un alumne oficial es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma. A quins exàmens em puc presentar com a aspirant de règim lliure?
  • Proves per a l’obtenció del títol de Nivell intermedi B1 o B2, segons correspongui
  • Proves per a l’obtenció del títol de Nivell avançat C1

 • Cursos d'estiu

  Un curs d’estiu em dóna dret a plaça per a un curs regular?

  No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne vol fer el curs extensiu, ha de fer la preinscripció.

  Si sóc alumne oficial, he de fer el test de nivell del curs d’estiu?

  No, si sou o heu estat alumne durant el mateix curs acadèmic.

  Quants crèdits universitaris convaliden els cursos d’estiu?

  Dependrà de la Universitat corresponent. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva Universitat per demanar-ne la convalidació.

  Un curs d’estiu em dóna dret a matricular-me com a alumne oficial al nivell següent?

  La durada d’un curs d’estiu és inferior a la d’un curs reglat, però, si heu assolit un curs d’estiu, esteu exempt de fer el test de nivell dels cursos regulars i podreu accedir al nivell indicat en el certificat que rebreu.

  Els cursos d’estiu d’alemany acrediten el nivell de llengua per preinscriures al setembre al nivell següent.