MISSIÓ

A l’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme s’ensenyen tres idiomes: alemany, anglès i
francès. A més a més, s’hi imparteixen cursos extensius de llengua anglesa, francesa i
alemanya per a professors de primària i secundària (dintre del PIA+) i cursos d’estiu
intensius d’ alemany, anglès i francès. L’EOI del Maresme també certifica el nivell de
competència lingüística mitjançant proves unificades, validades, i relacionades amb els
nivells del Marc Europeu Comú de Referència. Així mateix, també participa en
projectes innovatius com el Pla experimental de certificació d’EOI i FP Together.
Els aprenentatges es dirigeixen a persones residents a Catalunya majors de 16 anys. En
el cas de llengües no estudiades a l’ESO s’hi pot accedir a partir dels 14 anys.
L’EOI del Maresme contribueix a la superació de fronteres entre diferents cultures i
fomenta la tolerància i la igualtat, alhora que aprenem els uns dels altres. La nostra
escola considera les llengües estrangeres i el seu aprenentatge una eina de formació
humana i professional.
Al nostre centre treballem per crear un bon ambient de treball que es reflecteix en la
interacció entre els departaments, un alt grau de professionalitat per part de tots els
membres de l’escola i un lideratge compartit i cooperatiu. Aquests elements doten el
centre d’una identitat pròpia.

VISIÓ

La nostra escola vol millorar el seu sistema de gestió mitjançant l’actualització contínua
dels documents estratègics de centre que ens serveixi de base per afrontar els nostres
reptes futurs alhora que ens ajudi a sistematitzar els nostres objectius i projectes de
millora.
Volem esdevenir una escola que aculli i ajudi el professorat novell i que doni eines i
recursos als seus professors perquè puguin desenvolupar-se professionalment i
personal.
Volem ésser reconeguts com a escola de referència pel que fa a l’ensenyament
d’idiomes dins de la nostra àrea d’influència, per contribuir també a la competència
professional dels nostres alumnes.

VALORS

  • Millora contínua de la gestió del centre, bo i adaptant-nos als canvis
    tecnològics i a la demanda social.
  • Voluntat d’introduir canvis i afrontar-los.
  • Professionalitat.