Tràmits i autoritzacions:

 • Renúncia

  L’alumne oficial que tingui impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat, per motius laborals, d’estudis, de salut que es puguin documentar podrà renunciar a la matrícula oficial.

  No s’acceptarà cap sol•licitud de renúncia que no vagi acompanyada del corresponent document administratiu signat i/o segellat per la institució corresponent.

  Les normes d’organització i funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes recullen el següent:

  L’alumne oficial pot presentar, al director o directora de l’escola, la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el 26 d’octubre (per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre) i el 30 de novembre (per als extensius) i l’últim dia lectiu del mes de febrer (per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre). Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.D’aquestes renúncies, l’alumne en podrà fer només una per curs.

  b) Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol•licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

  El curs renunciat computarà a efectes de repetició. Les renúncies considerades en els apartats a i b anteriors s’han de fer constar en l’expedient acadèmic de l’alumne.

  Molt important :

  Cal tenir en compte que cap alumne no pot renunciar dues vegades al mateix curs.

  El motiu de la renúncia ha de ser posterior al moment de la matrícula
  L’import de la matrícula no serà retornat sota cap concepte en cas d’utilitzar el dret a renúncia.

  No es concedirà la renúncia:

  a) Si s’està gaudint de la convocatòria addicional
  b) Si es té un No Presentat de nota l’any anterior

  La renúncia a la matrícula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs en què es realitza, i també impedeix presentar-se als exàmens finals d’aquell any. El curs al qual s’hagi renunciat no compta a efectes acadèmics.

  La resolució de la sol·licitud (si s’atorga o no la renúncia) es notificarà per escrit a l’interessat.

  No s’acceptarà cap sol•licitud fora d’aquest termini.
  Sol•licitud: s’ha de presentar el model de sol•licitud corresponent a Consergeria o al web www.eoimaresme.cat (apartat Secretaria—Tràmits administratius—Renúncia—Sol•licitud de renúncia).

  Termini per sol·licitar la renúncia:
  cursos extensius: fins al 30 de novembre de 2017
  cursos flexibles primer quadrimestre: fins al 26 d’octubre de 2017
  cursos flexibles segon quadrimestre: fins el 28 de febrer de 2018
  No s’acceptarà cap sol·licitud fora d’aquest termini.

 • Baixa oficial

 • Convocatòria addicional

  En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

  Termini per sol·licitar la convocatòria addicional:
  consultar calendari de qualificacions finals (maig-juny 2018)

 • Trasllat d'EOI

  Trasllat de l’alumne durant el curs acadèmic

  Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà l’últim dia lectiu del mes de febrer per als cursos extensius, l’últim dia lectiu del mes de novembre per als cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre i l’últim dia lectiu del mes de març per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

  La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant. L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

  En el cas dels cursos oficials flexibilitzats, el trasllat de matrícula viva només es podrà fer entre les escoles que participen en el pla experimental de cursos flexibilitzats d’alemany. El termini per efectuar trasllats finalitzarà l’últim dia lectiu del mes de novembre per als cursos del primer quadrimestre i l’últim dia lectiu del mes de març per als cursos del segon quadrimestre.

  Trasllat de l’alumne en període no lectiu

  De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matricula al seu centre d’origen, poden sol licitar un trasllat de matricula a una altra escola del 16 al 20 de juliol. La sol-licitud es farà presencialment a I’escola de destinació,i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a traves dels mitjans que estableixi, per notificar I’acceptació o la denegació del trasllat. En cas acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 24 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol licitar el trasllat serà el full de pagament de la matricula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a I’escola d’origen.
  Els alumnes d’altres EOIs signaran en el moment de la matrícula una declaració jurada sobre els punts següents:

  a) Que l’alumne no es matrícula d’un curs que ja té aprovat en una altra EOI .

  b) Que l’alumne no ha exhaurit totes les convocatòries per passar de curs.

  Si, tot i havent signat la declaració jurada, es comprovés que les dades declarades no són certes, l’alumne, quedarà sotmès a les mateixes sancions esmentades al punt que es refereix a “Incompatibilitat de matrícula”.

  La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen conjuntament amb la documentació sol·licitada a un nou alumne (original i fotocòpia DNI, 1 fotografia)

  Termini per sol·licitar trasllat d’EOI durant el curs acadèmic:
  cursos extensius: fins el 28 de febrer de 2018
  cursos flexibles primer quadrimestre:fins el 30 novembre de 2017
  cursos flexibles segon quadrimestre: fins el 22 de març de 2018
  Termini per sol·licitar trasllat d’EOI en període no lectiu:
  del 17 al 18 de juliol de 2018

 • Autorització drets imatge majors

 • Sol.licitud general

 • Sol.licitud devolució taxes

  Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de cursos flexibilitzats del primer quadrimestre fins al 5 d’octubre, i fins al 15 de febrer, per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi, del certificat de nivell avançat o del certificat de nivell C1  quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matricula, per l’import corresponent.
  • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.
  • Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d’un nivell i posteriorment s’incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguen la totalitat de l’import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l’import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.

  Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI; aquesta ha de registrar-ne l’entrada i l’ha de revisar per orientar l’alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es pot presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

  La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

   

 • Revisió examen

 • Permuta

  Es tracta de l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i curs; cal que sigui acceptat lliurement per cadascun dels dos alumnes afectats.

  Es pot fer en qualsevol moment del curs: només cal que els dos alumnes comuniquin per escrit la seva intenció de permutar els seus horaris al Departament d’Alumnat un cop notificats els professors respectius.

  Per proposar-vos permutes, podeu fer servir el suro que duu el rètol “Permutes” (vestíbul de l’escola).

   

 • Full suggeriment

 • Sol.licitud certificat

 • Canvi d'horari oficial

  Únicament es concedirà per causes degudament justificades sempre documentalment, d’acord amb les condicions següents:

  – Podran sol·licitar-ho els alumnes que al·leguin un dels motius següents (per aquest ordre de prioritat):

  • Problemes greus de salut.
  • Incompatibilitat de l’horari assignat amb l’activitat laboral.
  • Incompatibilitat amb altres estudis oficials prioritaris.
  • Altres causes justificades.

  –  Només es podran concedir canvis per cobrir places en aquells horaris que tinguin vacants.

  Qualsevol d’aquests motius haurà de ser sempre justificat documentalment un cop feta la matrícula.

  Els alumnes interessats presentaran al Departament d’Alumnat, a l’atenció de la Direcció, els documents següents:

  • Imprès  sol·licitant el nou horari (document a Consergeria o a www.eoimaresme.cat, apartat secretaria/models impresos)
  • Justificant acreditatiu de les causes al·legades: certificat mèdic, fotocòpia del contracte de treball o de la matrícula en un altre centre d’ensenyament, certificat de l’empresa o del centre d’estudis, entre d’altres.

  Les instàncies es classificaran per idioma i per horari sol·licitat. Durant la segona quinzena d’octubre (per als cursos extensius i per als cursos flexibles del primer quadrimestre) i durant la segona quinzena de febrer (per als cursos flexibles del segon quadrimestre), es procedirà a concedir o denegar els canvis en funció de la disponibilitat de places.

  En cas que, per a un horari determinat, hi hagi més sol·licituds degudament justificades que vacants, es procedirà a fer un sorteig entre els candidats corresponents.

   

 • Canvi data examen

 • Autorització recollida certificat

 • Autorització drets imatge menors