• Informació

  Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en quatre nivells que, un cop superats, donen dret als certificats corresponents.

  • Certificat de Nivell Bàsic (1r i 2n curs ): equivalent al nivell A2+ del Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnes oficials i alumnat del IOC)
  • Certificat de Nivell Intermedi (3r curs) : equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnes oficials, candidats lliures i alumnat del IOC )
  • Certificat de Nivell Avançat (4t i 5è curs): equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnes oficials i candidats lliures)
  • Certificat de Nivell C1: equivalent al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència (Accés al nivell C1)
 • Lliurament i expedició

   

  Certificats de Nivell Bàsic i Intermedi

  Els Certificats de Nivell Bàsic i Intermedi es fan per defecte per a tots els alumnes que han superat el nivell. Es poden recollir a la secretaria de l’escola a partir de passat un mes de la publicació de les notes.

  Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible venir personalment es pot autoritzar una altra persona que ha de presentar un escrit d’autorització i el DNI o passaport de la persona sol·licitant.

  Horari d’atenció : de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00 hores

   

  Sol·licitud títol Nivell Avançat i Nivell C1

  Els títols de tots els idiomes de Nivell Avançat (B2) i Nivell C1 (anglès) s’han de sol·licitar a la secretaria del centre passat un mes de la publicació de les notes presentant la següent documentació:

  – DNI,NIE o passaport (original i fotocòpia).
  – Carnet de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si escau.

  El títol de Nivell Avançat i Nivell C1 suposa el pagament d’unes taxes.

   

  Taxes per l’expedició de títols acadèmics i professionals (Nivell B2)

  Preus públics per l’expedició de títols acadèmics i professionals (Nivell C1)

  Terminis

  Per als alumnes oficials i lliures de la convocatòria ordinària de juny: es pot sol·licitar el títol a partir de finals de juliol del mateix any de la convocatòria.

  Per als alumnes lliures de la convocatòria extraordinària d’anglès: es pot sol·licitar el títol transcorregut un mes de la publicació dels resultats.

  Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00 hores

 • Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats