Certificats Oficials

 

Informació

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en quatre nivells que, un cop superats, donen dret als certificats corresponents.

Lliurament i expedició

Certificats de Nivell Bàsic i Intermedi

Els Certificats de Nivell Bàsic i Intermedi es fan per defecte per a tots els alumnes que han superat el nivell. Es poden recollir a la secretaria de l’escola a partir de passat  un mes de la publicació de les notes.

Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible venir personalment es pot autoritzar una altra persona que ha de presentar un escrit d’autorització i el DNI o passaport de la persona sol·licitant.

Horari d’atenció : de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00 hores

Sol·licitud títol Nivell Avançat i Nivell C1

Els títols de tots els idiomes de Nivell Avançat (B2) i Nivell C1 (anglès) s’han de sol·licitar a la secretaria del centre presentant la següent documentació:

– DNI,NIE o passaport (original i fotocòpia).
– Carnet de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si escau.

El títol de Nivell Avançat i Nivell C1 suposa el pagament d’unes taxes.

Taxes per l’expedició de títols acadèmics i professionals

Terminis
– Per als alumnes oficials i lliures de la convocatòria ordinària de juny: es pot sol·licitar el títol a partir de finals de juliol del mateix any de la convocatòria.
– Per als alumnes lliures de la convocatòria extraordinària d’anglès: es pot sol·licitar el títol transcorregut un mes de la publicació dels resultats.

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00 hores

Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats