Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns.

Ensenyament

Ensenyament d’idiomes amb una metodologia centrada en l’acció per part d’un professorat expert i especialitzat.

Certificació

Gestió de les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats

Certificacions reconegudes arreu de l’Estat espanyol i úniques oficials.

 • Accés als estudis

  A quina edat puc començar a estudiar a l’EOI?

  L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:

  • per a qualsevol llengua, haver fet els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula).

  • per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera a l’ESO, haver fet els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula).

  Què necessito per accedir als estudis de les EOI?

  Cal tenir l’edat indicada i fer la preinscripció en els períodes següents:

  • per als cursos extensius: finals d’agost/setembre (informació al juliol a totes les escoles oficials d’idiomes i als webs corresponents).

  • per als cursos flexibilitzats: finals d’agost/inici de setembre per als cursos del primer quadrimestre – febrer per als cursos del segon quadrimestre. En quin curs em puc preinscriure?

  • A primer curs, per a alumnes principiants.

  • A segon, tercer, quart o cinquè curs, si es té aprovat el curs anterior en una altra EOI o si s’està en possessió d’un dels títols expedits per un organisme extern reconegut per aquest efecte segons la taula d’exempcions publicada al final del formulari de preinscripció. Si es posa un nivell no acreditat en aquesta taula, no es podrà fer la preinscripció.

  • En tots els altres casos s’ha d’optar per l’opció “test de nivell”: s’assignarà el curs segons el resultat obtingut en el test de nivell.

  He estat alumne fins ara d’un idioma. Ara vull matricular-me d’un idioma nou. Què he de fer?

  Quan es vol començar l’estudi d’un nou idioma s’ha de fer preinscripció com alumne nou.

  Què passa un cop feta la preinscripció?

  • Hi pot haver un sorteig per saber si es pot accedir al test de nivell (no sempre i no per a tots els idiomes; s’ha de consultar el web de les escoles a les quals s’ha optat)

  • Hi ha un sorteig de les places ofertades per determinar l’ordre de matrícula.

  • Si s’escau, s’ha de formalitzar la matrícula. Estar preinscrit no significa estar matriculat. Consulteu atentament el calendari de matrícula de l’escola a la que voleu accedir. Es perd l’opció a matricular-se si s’arriba més tard de l’hora de convocatòria.

  Hi ha alguna modalitat d’ensenyament no presencial?

  Es pot optar per l’aprenentatge de l’anglès a distància de l’IOC (Institut Obert de Catalunya). Algunes EOI ofereixen ensenyament semi-presencial.

 • Idiomes i franges horàries a l’EOI del Maresme

  Cursos anuals presencials amb un mínim de 130 hores

  Cursos de 5 hores setmanals (en sessions de 2 hores i mitja) de finals de setembre a finals de maig:

  • grups dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.30 o de 18.30 a 21.00
  • grups dimarts i dijous. de 16.00 a 18.30 o de 18.30 a 21.00

  Cursos flexibilitzats amb un mínim de 65 hores d’alemany

  1r quadrimestre: de finals de setembre a finals de gener.
  2n quadrimestre: de començament de febrer a finals de maig.

  Cursos de 5 hores setmanals (en sessions de 2 hores i mitja).
  • grups dilluns i dimecres, de 16.00 a 18.30 o de 18.30 a 21.00
  • grups dimarts i dijous, de 16.00 a 18.30 o de 18.30 a 21.00

   

 • Taxes públiques 16-17

  Segons l’ORDRE ENS/71/2014, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Ensenyament:

  Matrícula oficial. Cursos extensius 275,00€ + 30€*
  Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 137,50€ + 30€*
  Família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 30€*
  Discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 30€*
  Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills Gratuïta + 30€*
  Matrícula oficial. Cursos flexibilitzats (alemany: 1r,2n,3r) 137,50€ + 15€*
  Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental 68,75€ +15€*
  Família nombrosa de categoria especial Gratuïta + 15 €*
  Discapacitat igual o superior al 33% Gratuïta + 15 €*
  Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills Gratuïta + 15 €*

  *El preu de la matrícula per a un curs inclou les taxes corresponents i la quota complementària.

 • Certificats

  Essent alumne de l’escola, quina certificació puc obtenir?

  • Certificat de Nivell Bàsic lliurat per l’escola un cop superat el segon curs de Nivell Bàsic.
  • Certificat de Nivell Intermedi un cop superades les proves unificades a tota Catalunya per aquest nivell.
  • Certificat de Nivell Avançat un cop superades les proves unificades a tota Catalunya del segon curs de Nivell Avançat.
  • Certificat de Nivell C1 un cop superades les proves unificades a tota Catalunya de C1.

  Si no sóc alumne, em puc presentar als exàmens?
  Sí. En anglès hi ha dues convocatòries: extraordinària al febrer i ordinària al juny. Pels altres idiomes, solament la convocatòria ordinària al juny. Veure les informacions publicades a Gencat/Ensenyament actualitzades cada curs.
  Les inscripcions es fan:
  • al novembre: per a la convocatòria extraordinària de febrer (només anglès).
  • al febrer: per a la convocatòria ordinària de juny (tots els idiomes).

  Què necessito per presentar-me a un certificat com a aspirant de règim lliure?
  • Acreditar la superació del segon curs de l’ESO o nivell equivalent.
  • Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.
  • No ser alumne oficial del mateix idioma. En cas que es detecti una matrícula lliure d’un alumne oficial es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma. A quins exàmens em puc presentar com a aspirant de règim lliure?
  • Proves per a l’obtenció del títol de Nivell Intermedi
  • Proves per a l’obtenció del títol de Nivell Avançat
  • Proves per a l’obtenció del Certificat C1 Veure mostres d’exàmens a Gencat/Ensenyament

 • Cursos d'estiu

  Un curs d’estiu em dóna dret a plaça per a un curs regular?

  No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne vol fer el curs extensiu, ha de fer la preinscripció.

  Si sóc alumne oficial, he de fer el test de nivell del curs d’estiu?

  No, si sou o heu estat alumne durant el mateix curs acadèmic.

  Quants crèdits universitaris convaliden els cursos d’estiu?

  Dependrà de la Universitat corresponent. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva Universitat per demanar-ne la convalidació.

  Un curs d’estiu em dóna dret a matricular-me com a alumne oficial al nivell següent?

  La durada d’un curs d’estiu és inferior a la d’un curs reglat, però, si heu assolit un curs d’estiu, esteu exempt de fer el test de nivell dels cursos regulars i podreu accedir al nivell indicat en el certificat que rebreu.

  Els cursos d’estiu d’alemany acrediten el nivell de llengua per preinscriures al setembre al nivell següent.

 • Matrícula i situació de l'antic alumnat

  Si un any no em matriculo, perdo la prioritat de matrícula o la garantia de plaça com a antic alumne?

  Només l’alumnat de l’any acadèmic immediatament anterior té prioritat de matrícula i plaça garantida. La persona que està un any acadèmic o més, sense matricular-se, haurà de seguir el sistema d’accés dels candidats nous.

  Puc canviar d’escola durant el curs?

  Si es produeix un canvi de domicili, de feina o qualsevol altre causa, es pot demanar un trasllat de matrícula viva a una altra escola en el termini estipulen les normes administratives de l’EOI del Maresme actualitzades cada curs. El trasllat de matrícula viva d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs escolar i sempre en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

  És obligatori venir a classe?

  En el cas de la modalitat d’aprenentatge presencial, l’assistència és imprescindible per tal de poder assolir el nivell requerit. Es recorda que segons les Instruccions d’inici de curs: “En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne/a no podrà ser avaluat/avaluada de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs”.

  Si un cop començat el curs no puc assistir a classe, què he de fer?

  És convenient fer una renúncia a la matrícula, ja que així la convocatòria no comptarà a efectes de repeticions. Aquesta renúncia s’ha de fer en el termini indicat a les normes administratives de l’EOI del Maresme actualitzades anualment.

  Puc canviar d’horari durant el curs?

  Consulteu les Normes Administratives de l’EOI del Maresme actualitzades abans de l’inici de curs.

  Com s’avalua l’alumnat?

  Consulteu les Normes Administratives de l’EOI del Maresme actualitzades abans de l’inici de curs. Puc assistir a classe com a oient, sense estar matriculat? No existeix aquesta modalitat.

  Hi ha carnet d’estudiant?

  Un cop matriculat i abonada la quota complementària, l’alumne es pot descarregar des del web de l’EOI del Maresme el carnet d’estudiant. Aquest carnet serveix per fer ús del servei de préstec del material de la Biblioteca de l’EOI del Maresme, permet l’assistència als espais de conversa i també pot ser útil per obtenir reduccions en altres institucions culturals (consulteu el web de l’escola).